โครงการวิจัย: การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาติในสาหร่ายทะเล

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธุ์ และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเคมี

หน่วยงาน: สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุชนิดในตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่นำมาบริโภค

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.นักศึกษามีทักษะในการเตรียมตัวสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเครื่อง AAS 2. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถคำนวณหสปริมาณสารในตัวอย่างที่นำมาทำการตรวจวัดได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562