โครงการวิจัย: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยรการใช้สาหร่ายหางกระรอกในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต

ชื่อผู้เขียน: ผศ.โสภณ บุญล้ำ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราส่วนประสมที่เหมาะสมของสาหร่ายหางกระรอกในอาหารเป็ดไข่ เปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและต้นทุนค่าอาหารในการเสี้ยงเป็ดไข่ด้วยการใช้สาหร่ายหางกระรอกผสมในสูตรอาหาร

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562