โครงการวิจัย: การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายอาดือนา นิโด และชิโนรส ละอองวรรณ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 10 ก.พ. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.กลุ่มไข่เค็ม อสม.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเพิ่มอัตราผลิตภาพ และลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้ 2.นักศึกษาเข้าใจแนวทางการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562