โครงการวิจัย: การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายเตชธรรม สังข์คร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 12 เม.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ เก็บรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและแผ่นพับไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562