โครงการวิจัย: การศึกษาการปรับสภาพเฟส B-AL5FeSi ในโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก โดยการเติมตัวกระป๋องเครื่องดื่มในกระบวนการหล่อ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสายนที จากถิ่น

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเหล็กและแมงกานีสที่ส่งผลต่อดครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนีมเกรดผสมA356

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำไปใช้ในกะบวนการเรียนการสอและเผยแพร่ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562