โครงการวิจัย: การศึกษาความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 11 ก.พ. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: นำผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลในการวางแผนและ3การจัดการด้านตลาดอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562