โครงการวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 26 ม.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ายางพารา 2.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น 3.สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562