โครงการวิจัย: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวชุติมา วุ่นเจริญ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: บริษัท อัยยะ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 11 ก.ค. 2557

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2552

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: - ธุรกิจไม้ยางพาคาสามารถนำผลวิจัย วิเคราะห์ปัญหาแนวทางแก้ไข และปรับใช้ในการตัดสินใจในเรื่องการผลิต - ใช้ข้อมูลในการวิจัยในการลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์เชิง2 คือ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน รวมถึงนำข้อมูลตัดสินใจลงทุนเพิ่มในธุรกิจไม่ยางพารา สำหรับบริษัทที่เพิ่งลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และบริษัทสามารถใช้ข้อมูลในงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของบริษัทตัวเอง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขได้ รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการผลิต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562