โครงการวิจัย: The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Service: An Ethnographic Study Relavent to HIV Prevention in Thailand

ชื่อผู้เขียน: ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: --ไม่ระบุข้อมูล--

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 ส.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาข้อมูลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพของกลุ่มชายรักชาย

การนำไปใช้ประโยชน์: การบริการด้วยความเท่าเทียมและการให้บริการเชิงรุกในคลินิกนิรนาม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562