โครงการวิจัย: การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 28 ก.ค. 2557

แหน่งทุน: ภายนอก

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: การบริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านงานวิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของคนตำบลตะเคียนทอง

การนำไปใช้ประโยชน์: การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนในตำบลตะเคียนทองทำให้เข้าใจในบริบทของคนในชุมชนนั้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาตนเองของคนในชุมชนได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562