โครงการวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนตามกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับมาเลเซีย

ชื่อผู้เขียน: นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 29 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เป็นแนวทางปรับปรุงประมวลกฏหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนให้สอดคล้องแหมาะสมกับบริบท สังเคราะห์กรอบกฏหมายให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียน และศึกษาความสอดคล้องและแตกต่างของกระบวนการสืบสวนสอบสวนระหว่างไทยกับมาเลเซีย

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางในการประปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562