โครงการวิจัย: การศึกษาผลของโฮโมน17 แอลฟาเมธิลเทสดทสเตอร์โรนในการแปลงเพศปลานิล(Oreochromis niloticus)ให้เป็นเพศผู้)

ชื่อผู้เขียน: นายณัฐพล เมฆแดง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยงาน: สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 8 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อเป็น1ในสาขาวิชาเทคโนดลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรายวิชา ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีนวิทยา ปฏิบัติการมีนวิทยา

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. เพื่อ1ในสาขาวิชาเทคโนดลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.นำความรุ้ที่ไก้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่สนใจ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562