โครงการวิจัย: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาระบบปฎิบัติการโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมของนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้เขียน: นางสาวมณฑา เพ๊รชวรรณ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 20 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อการทดสอบและเปรียบเทียบโปรแกรมจำลองสถานการณ์ของระบบปฏิบัติการเพื่อให้ได้โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดแล้วนำไปใช้ใน1ในรายวิชาระบบปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำโปรแกรมจำลองสถานการณ์การทำงานของระบบปฏิบัติการที่ได้ทำการทดทอบและเปรียบเทียบไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาระบบปฏิบติการซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562