โครงการวิจัย: การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.การใช้ประโยชน์เชิง3ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยสามารถนำไปบูรณากับ1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562