โครงการวิจัย: การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ : เพลงบอกคณะสมใจ ศรีอู่ทอง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกิตติมา ทวนน้อย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาดนตรีสากล

หน่วยงาน: ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 16 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ส่งเสริมอนุรักษ์ในแบบที่ยั่งยืน

การนำไปใช้ประโยชน์: มีประโยชน์ในเชิง2ต่อห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562