โครงการวิจัย: การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจากกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: ประธานชมรมนกกรงหัวจุก อ.เมือง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 3 เม.ย. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2553

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: - เพื่อศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจของกระบวนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก- เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

การนำไปใช้ประโยชน์: แจกเอกสาร แผ่นพับประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกให้กับสมาชิกในชมรม 100 คน สมาชิกชมรมใช้ความรู้ไปลงทุนธุรกิจที่ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562