โครงการวิจัย: การศึกษาระดับโปรตีนและเยื่อใยในอาหารกระต่ายเล็กอายุ 4-8 สัปดาห์ และรุ่นขุนอายุ 9-16 สัปดาห์ที่มีผลต่อ สมรรถภาพการผลิต

ชื่อผู้เขียน: นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: รายได้ 2556

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ 1 วิชาการผลิตกระต่ายและวิชาโภชนศาสตร์สัตว์

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยสามารถนำไปบูรณากับ1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562