โครงการวิจัย: การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา/บริหารการศึกษา

หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 23 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและนำเสนอแนวทางการใช้แหล่งการเรียรู้สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนำไปใช้ประโยชน์: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาหลักสูตรและการสอน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบแนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำไปปรับใช้ในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับความรู้ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบสอน นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์และเผนแพร่แก่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชีพครูสำหรับใช้เป็นแนวทางการใช้แหล่งการเรียนรู้สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562