โครงการวิจัย: การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อ1โดยใช้ไอซีทีสำหรับครูโนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่41

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอัญชลีพร มั่นคง

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านท่าไท

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 12 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อครูได้นำความรู้ด้านICT ในการสร้างสื่อในการจัด1

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ชุดอบรมการสร้างสื่อ1โดยใช้ไอซีทีสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41 2.ได้เผยแพร่บริการความรู้เป็นประโยชน์ต่อครูกลุ่มเป้าหมายผ่านทางชุดฝึกอบรมแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนอื่น 3.ได้เผยแพร่บริการความรู้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562