โครงการวิจัย: กลยุทธ์การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านการท่องเที่ยว

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีพาณิชยการ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 12 ก.ย. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียน

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปถ่ายทอดไปสู่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีพาณิชยการ ให้สามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทบทวนการเรียนในแต่ละวันได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562