โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางการค้าและบริการในภาคใต้ท่อนบนของจังหวัดสุราฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายศราวุธ ทองเนื้อห้า

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของระบบโลจิสติกทางการบริการของจังหวัดสุราฎร์ธานี 2.เพื่อศึกษาศักยภาพการเป็นส่วนกลางโลจิสติกส์

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ในด้าน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562