โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มธุรกิจผู้บริการโลจิสต์ติกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หน่วยงาน: ท่าเรือ เอ็นพีมารีน จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 27 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: นำผลที่สรุป ผลจากงานวิจัยไปกำหนด kpi ในแต่ละตำแหน่งงานของบริษัท เพื่อวัดศักยภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้ผลพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาทั้งในส่วนของคนและเทคโนโลยี เพื่อวัดความสามารถของการดำเนินงานและให้บริการแก่ลูกค้า

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562