โครงการวิจัย: การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางกิตติกร ไชยรินทร์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: อุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 23 พ.ค. 2556

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2552

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -เพื่อศึกษาโครงสร้างทางการตลาดของธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี -เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อทางการตลาดของธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เชิง3 ได้แก่ มอบรายงานการวิจัยให้อุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562