โครงการวิจัย: การศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง นายประยูร สุรินทร์ และนายกิตติศักดิ์ บัวศรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 24 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2559

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล ของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยเปลืกข้าวโพด 2.เพื่อศึกษาต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์การทำแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยเปลือกข้าวโพด

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ด้าน1วิชาวัสดุและการผลิต ในหัวข้อสมบัติของวัสดุ วัสดุเชิงประกอบ การเตรียมแผ่นเส้นใยอัด การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562