โครงการวิจัย: การศึกษาสัณฐานวิทยาและละอองเรณูสายพันธ์กล้วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ว่าที่ร้อยตรีปริญญ สุกแก้วมณี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาชีวะวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร์สุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 20 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างภายนอกละอองเรณูของกล้วยภายใต้จุลทรรน์ 2.เพื่อสร้างกุญแจจำแนกชนิดกล้วยโดยยึดโครงสร้างภายนอกของละอองเรณู

การนำไปใช้ประโยชน์: นำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนสอน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562