โครงการวิจัย: การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกะปิจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพงศกร ศยามลนางสาวนินธนา เอี่ยมสะอาด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 10 ต.ค. 3098

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: แนวทางในการบริหารจัดการการผลิตกะปิ ทั้งทางด้านต้นทุน ผลตอบแทนและทางด้านการตลาดเพื่อการรวมกลุ่มผลิตกะปิในตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การนำไปใช้ประโยชน์: เชิงวิชา2 ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ต่อสังคม และหนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562