โครงการวิจัย: การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้เขียน: ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 28 ก.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมโดยการใช้ครอบครัวคุณธรรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562