โครงการวิจัย: การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พันธ์ข้างพื้นเมือง กรณ๊ศึกษาพื้นที่ จังหวัดสุราษณ์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพงศกร ศยามล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 8 ก.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.ศึกษาการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พันธ์ข้างพื้นเมือง กรณ๊ศึกษาพื้นที่ จังหวัดสุราษณ์ธานี 2.ศึกษาวัฒนธรรมในการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้มีการนำผลการวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติในรูปแบบผลการวิจัย และให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มประชากร และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนมีการนำรากฐานผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562