โครงการวิจัย: การส่งเสริมสุขภาวะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวพัฒชฎา เสนประดิษฐ์ น.ส.เบญจมาภรณ์ คงชนะน.ส.เรณุกา ขุนชำนาญ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยงาน: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 12 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาลักษณะและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อเปรียบเทียบสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ

การนำไปใช้ประโยชน์: - เชิงวิชาการ นำงานวิจัยไปต่อยอดงานวิจัยของ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ เรื่อง การประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ไทยที่คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้- เชิง2 นำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบ้านนาสาร และงานผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562