โครงการวิจัย: การสร้างกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแบบชนิดความหนาแน่นสูง แบบอนุกรมรวมขนาดกำลังการผลิตการติดตั้งสูงสุด 4000 วัตต์

ชื่อผู้เขียน: ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 2 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: ได้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 4000 วัตต์ ทำให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งลงได้

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของชุมชนลงได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562