โครงการวิจัย: กลยุทธ์การตลาดและส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

หน่วยงาน: โรงแรมในอำเภอเกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 27 ก.พ. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดและส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ด้านการตลาด และการบริหารจัดการโรงแรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562