โครงการวิจัย: การสร้างชุดการสอน.การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปญญาท้องถิ่น

ชื่อผู้เขียน: ผศ.อุไรวรรณ มีเพียร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรรณพร

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: การใช้ประโยชน์ในด้าน1

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: สกอ. 2556

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1

การนำไปใช้ประโยชน์: การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่จากสื่อการเล่นพื้นบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562