โครงการวิจัย: การสร้างตัวแบบการพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง

ชื่อผู้เขียน: ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการสร้างตัวแบบการพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562