โครงการวิจัย: การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์แบบใช้เป็นฐานภาษาบนเครือข่ายอินเทอ์เน็ต รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อเปรียบเทีบยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเคริข่ายอินเทอร์เน๊ต รายวิชาการพัฒนนาคอมพิวเตอร์ 4. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพ 83.00/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐารายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการพัฒนาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระดับมาก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562