โครงการวิจัย: การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาฟิสิกส์ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: รายได้ 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัส SPH0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานในการดำเนินการสอบและมาตรฐานในการแปลความหมายคะแนนที่มีมาตรฐานเดียวกัน

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยสามารถนำไปบูรณากับ1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562