โครงการวิจัย: การสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวไทยโดยวิถีพอเพียง

ชื่อผู้เขียน: ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: เทศบาลท่าขนอน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 ม.ค. 2556

แหน่งทุน: สกอ. 2554

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -   เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวไทย เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวไทยตามวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและด้านสุขภาพ เพื่อศึกษาถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆของครอบครัวไทย

การนำไปใช้ประโยชน์: ให้ความรู้แก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนา/แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตาม3และยุทธศาสตร์ของภาครัฐ มีความสอดคล้องดังนี้ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานของครอบครัวที่เป็นรูปแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์ความรู้ให้กับครอบครัวไทยในการดำเนินชีวิตได้ทั่วประเทศ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562