โครงการวิจัย: การสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพงศกร ศยามล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: --ไม่ระบุข้อมูล--

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 23 ม.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป เป็นข้อมูลงานภาครัฐในการนำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ ผู้สนใจใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สนใจเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงาะในอำเภอบ้านนาสาร และผู้สนใจ ประชาชนทั่วไปได้มีการนำไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ ทั่งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ บริบทของอำเภอบ้านนาสาร 2.เพื่อศึกษาการข้อมูลกำไรเพิ่ม ของเงาะ อำเภอบ้านนาสาร3.เพื่อศึกษากลยุทธ์การทำตลาดของเงาะ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562