โครงการวิจัย: การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อเพิ่มทักษางการเรียนรู้ เรื่อง ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน

ชื่อผู้เขียน: นางสาวมินตรา ตรงต่อการ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 15 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อแก้ไขปัญหาของ1ที่เหมาะสม โดยการนำชุดทดลองเพื่อเสริมทักษะนำมาใช้ใน1เรื่อง ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน การวิจัยนี้นำไปเป็นชุดลองในรายวิชา ปฏิบัติการวิเคราะห์ไฟฟ้า 2 หรือ รายวิชาอื่นๆที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้าง ซึ่ง ชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ใช้งานง่าย วัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ภายในประเทศและเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้มีชุดทดลองไว้ใช้งานได้ตลอดเวลา

การนำไปใช้ประโยชน์: เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562