โครงการวิจัย: การสร้างเว็บไซต์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ

ชื่อผู้เขียน: นางจันทร์จิรา สีระพัดสะ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพเว็บไซต์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคื โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการฝึกคิดนอกกรอบ 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูแบบการฝึกคิดนอกกรอบ 4. เปรีบยเทีบยระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ก่อนลัหลังการฝึกความคิด 5. ประเมินคุณภาพผลงานของนักศึกา เมื่อเรียนรู้วยเว็บไซต์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยชู้ปแบบการคิดนอกกรอบ 6. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเว็บไซต์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการฝึดคิดนอกกรอบ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี 2. เว็บไซ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.00/85.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) 3. ผลสัมฤทธ์มางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสัมคัญทางสถิที่ระดับ .01 4. ระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนฝ฿กและหลังฝึกมาวิเคราะห์ พบว่า หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. คุณภาพผลงานของผู้เรียน อยู่ในดับดีมาก 6. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอย่างที่มีต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562