โครงการวิจัย: การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารสมองเพื่อคงระดับความจำสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 7 มี.ค. 2556

แหน่งทุน: สกอ.ภาคใต้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และ การบริหารสมองสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถคงระดับความจำไว้ได้ ตามระดับภาวะสุขภาพของตนเอง

การนำไปใช้ประโยชน์: ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่ง สมาชิกรวม 623 คน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติเป็นประจำและรับทราบว่าเป็นประโยชน์แก่การคงระดับความจำเป็นของตนเอง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562