โครงการวิจัย: การสำรวจผักพื้นบ้านท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือด

ชื่อผู้เขียน: ดร.อารยา ปรานประวิตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมุลผักพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือดที่พบในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรืธานี 2. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์ด้านการบริโภคของผักพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือดที่พบในท้องถิ่น

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. ใช้ประกอบ1ในรายวิชาโภชศาสตรื รหัสวิชา SHCo๒o๕ สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวข้อ "โภชนบำบัด"วันที่12-16 ตุลาคม 2558 และในรายวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด รหัสวิชา NURoo๙ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อ โภชนาการและการจัดอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 2

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562