โครงการวิจัย: กลยุทธ์การสร้างตราและการประชาสัมพันธ์ของชุมชนลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวปิยตา สุนทรปิยะพันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 14 พ.ค. 2556

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสื่อต่าง ๆ ในหน่วยงานของชุมชนต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562