โครงการวิจัย: การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านท่าไทร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 7 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณป่าต้นน้ำป่าน้ำราด คลองมะเลาะเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้นด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อหารูปแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การนำไปใช้ประโยชน์: ด้านสังคมและชุมชนบริเวณป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัยพยากรธรรมชาติด้วยชุมชนเอง สมาชิกและผู้นำชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณค่าของป่าต้นน้ำ ป่าริมคลอง และแหล่งน้ำคลองมะเลาะ ได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้แหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชุมชนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวด้วยการกำหนดภาพอนาคต "ให้คลองสวย น้ำใสสะอาดป่าธรรมชาติสมบรูณ์" และได้ร่วมกันสร้างแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบสร้างเครือข่าย โดยการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลาะและได้ร่วมกันออกกฎระเบียบว่าด้วยการดูแลป่าต้นน้ำ-คลองมะเลาะ ให้สมาชิกในชุมชนทั้งสองตำบลได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้านวิชาการ นำองค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเผยแพร่ในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ด้าน3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นข้อกำหนดหรือเป็น3ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562