โครงการวิจัย: การให้บริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนทะเล

ชื่อผู้เขียน: นางวรรณา กุมารจันทร์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 14 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.การจัดระบบบริการด้านสุขภาพที่เอื้ออาทรผู้สูงอายุ โดยการปรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม,จัดบริการเชิงรุก,ครอบคลุม และเอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและญาติ 2.การจัดบุคลากรผู้ให้บริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ โดยให้บุคลากรได้รับความเตรียมความพร้อม เรื่องความรู้ความเข้าใจและความชำนาญให้มีเจตคติที่เหมาะสม 3.การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและญาติ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง มีความพึงพอใจในบริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุในองค์ประกอบเดียวกันในระดับที่ต่างกัน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562