โครงการวิจัย: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำบทเรียนท้องถิ่น

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาดและคณะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาพืชศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 17 พ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางการจัดทำทะเบียนท้องถิ่นให้กับครู อาจารย์ และผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำบทเรียนท้องถิ่น 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนการจัดทำบทเรียนท้องถิ่นได้จริง 3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติการจัดทำบทเรียนท้องถิ่นได้จริง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562