โครงการวิจัย: การออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ชื่อผู้เขียน: ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 4 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อวิเคราะห์การออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษ อันได้แก่ เสียงเสียดแทรก เสีงกัดเสียดแทรก และเสียงข้างลิ้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาอังกฤษ อันได้แก่ เสียงเสียดแทรก เสียงกักเสียดแทรก และเสียงข้างลิ้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาอังกฤษธุรกิจได้นำแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาอังกฤษไปใช้เป็นสื่อประกอบ1 และนักศึกาได้ใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาอังกฤษเป็นสื่อในการฝึกการออกเสียง ทำให้นักศึกษาออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562