โครงการวิจัย: ข้อบัญัติท้องถิ่นกับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรศึกษากรณีองค์การส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวพรวิไล อุ้ยดำรงธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ อ.บ.ต นาใต้

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 23 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ใช้เป็นปัญหาในการปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. อำนาจหน้าที่ของอ.บ.ต นำไปใช้ในการออกข้อบัญญัติตำบล 2.สิทธิของประชาชนในการเสนอชื่อข้อบัญญัติ 3.แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการออกข้อบัญญัติ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562