โครงการวิจัย: ความเข็มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์

ชื่อผู้เขียน: นายชาญวิทย์ ทองโชติ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 23 ม.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน และยุทธศาสตร์ขององค์กรในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

การนำไปใช้ประโยชน์: ศึกษาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรกาสรเงินชุมชนในเขตอำเภอ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562