โครงการวิจัย: ความคิดเห็นของนักศึกษาบัณทิตศึกษาต่อหลักศูตรสาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ชื่อผู้เขียน: ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิตและ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการจัด1และเพื่อศึกษาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร

การนำไปใช้ประโยชน์: นำข้อมูลจากการวิจัยไปปรับปรุง1ของนักศึกษาของหลักสูตรรุ่นที่5

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562