โครงการวิจัย: ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่เชื่อมโยงในวิถีชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เขียน: นายณัฏฐณิชา พรรณรัตน์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 7 ก.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.ศึกษาคว่ทเป็นมาและสภาพปัจจุบันขององค์ความรู้ด้านความเชื่อและแรงศรัทธาที่เกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่เชื่อมโยงในวีถีของชาวเรือใต้ 2.ศึกษาถึงการเรียนรู้ของชาวเรือใต้ต่อความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือในด้านของการปรัยตัวเพือการดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบัน

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นกรณีศึกษางานวิจัยสำหรับเรียนรู้ขององค์กร ในด่านความเชื่อ เช่น ความเชื่อของผู้ป่วย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562